Ride Coordinator


T B D

T B D

Treasurer


Pat Mitchell

mitchgepat-pat@suddenlink.net

Chapter Membership Enhancement


T B D

T B D

Newsletter Editor

T B D
T B D

Chapter Couple


T B D

T B D

Asst Chapter Director

T B D


Chapter E

​Alexandria, La

Chapter Directors

Fritz & Johnette Beter (Interim)

jfbeter@bellsouth.net

Meeting @ Piccadilly Cafeteria
1400 McArthur Dr
Alexandria, LA
2nd Thursday

6:00pm To eat 7:00pm Meeting Start

Webmaster


T B D


T B D